Skip to content

Política de privacitat

Denominació social:

 • SOPHOS GESTIÓ, S.L.
 • Avda. Diagonal, 529, Pral 2ª, CP: 08029 de Barcelona.
 • Tfno: 93 444 13 34
 • Email: sophos@sophos.cat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a SOPHOS GESTIÓ, S.L; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.sophos.cat/ així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats assistencials.

Les dades personals dels residents seran únicament tractades per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Residència. Qualsevol ús de les dades personals dels residents diferents dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord amb la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les tasques anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats del seu estat, així com aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a la convivència i orientació dels residents.

En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb fins administratius relacionats amb les tasques anteriorment citades.

Les dades en el formulari de contacte de la web seran exclusivament utilitzades per informar sobre els serveis que ens hagi sol·licitat.

En el cas de les dades personals dels treballadors seran exclusivament tractats amb fins laborals.

En el cas que ens enviï el seu CV o de realitzar una entrevista de treball a les nostres oficines, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb SOPHOS GESTIÓ, S.L.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades del resident i els seus familiars / representant legal es guardaran mentre el resident estigui a la Residència. Una vegada que ja no estigui a la Residència, es tindrà en compte el principi de qualitat, que s’inclou el de la mínima conservació de les dades personals, que hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides o registrades.

En relació amb les dades personals dels treballadors, aquests seran tractades mentre duri la relació laboral i un cop conclosa, pel temps necessari per respondre a possibles incompliments en aquest àmbit.

En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d’un any, després del qual, de no haver estat seleccionat s’esborraran dels nostres sistemes.

Legitimació

 • Les dades dels contractes d’admissió la legitimació serà la del Reglament de Règim Intern de la Residència i la de la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials.
 • Per a les dades bancàries la legitimització serà mitjançant la normativa de mitjans de pagament.

Les dades dels treballadors la legitimació serà per l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

Destinataris:

Cessions de dades a tercers.

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què hi hagi una obligació legal per fer-ho.

En casos d’urgències mèdiques les dades se cediran al metge o centre sanitari en el que sigui atès el Resident.

En qualsevol altre cas demanarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.

Tipologia de dades tractades:

Dades identificatives (Nombre, cognoms), Dades de contacto (email, telèfon, direcció), Dades de salut, Dades Bancàries, Dades acadèmiques, Dades curriculars.

Té dret a

 • Accedir, rectificar, suprimir, les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.