Qualitat

Sophos en el seu pla de qualitat basat en la millora continua, va implantar durant el 2009 el model de Qualitat ISO 9001:2008.

L’any 2014 va implantar les certificacions ISO 14001:2004 i UNE 158101:2008.

Estan vigents els indicadors de qualitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de l’any 2000 i de l’any 2010.

Cada any es realitzen les auditories corresponents per garantir que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté de forma eficaç, i conforme amb els requisits de la norma.

Manual de Qualitat: el Manual de Qualitat descriu el Sistema de Gestió de la Qualitat alineat amb els requisits de la norma.

Política de Qualitat: per tal de satisfer els requisits dels grups d’interès de SOPHOS, la Direcció de l’empresa te definida la seva Política de Qualitat.

Comitè ERESS (Espai de reflexió ètica de Serveis Socials): en aquest comitè es qüestionen els paràmetres de les persones usuàries i treballadores, des de l’ètica.

Codi Ètic: el grup Sophos des de la seva constitució ha basat la seva filosofia en el respecte a la persona, per això es treballa mitjançant un abordatge ètic des de la transversalitat de les diferents disciplines que formen l’equip de recursos humans del  centre, definides en el Codi ètic de l’empresa.

Pla d’igualtat: l’any 2010 es va desenvolupar el Pla d’igualtat de sexes per garantir que totes les persones de l’empresa reben el mateix tracte i disposen de les mateixes oportunitats.

Pla d’autoprotecció: l’empresa disposa del Pla d’autoprotecció exigit per la Generalitat de Catalunya, de tots els seus centres, que analitza les potencials situacions d’emergència i les accions a prendre en cada cas.

Llei de protecció de dades: la informació amb dades de caràcter personal de que disposa l’empresa, esta degudament protegida segons la Llei de Protecció de Dades (LOPD). Per això es passa cada any l’auditoria de revisió del sistema. Disposem del Codi Tipus ACRA, acreditació que garanteix que tenim la informació correctament tractada.