Acreditacions

ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) es la associació que aglutina mes empreses del sector a Catalunya. ACRA té per missió la promoció del benestar de la gent gran, de la seva qualitat assistencial i qualitat de vida, mitjançant la defensa dels interessos de les empreses i entitats associades, i dels seus clients, en col·laboració amb les administracions.

Objectius

  • Defensar els interessos legítims dels associats davant de tercers.
  • Donar suport als seus associats en l’assoliment d’una alta qualitat de serveis.
  • Facilitar recursos i serveis en benefici dels associats.
  • Promoure l’evolució positiva del sector
  • Defensar i divulgar un model professionalitzat d’assistència geriàtrica i gerontològica.
Sophos disposa del Codi Tipus D’ACRA amb l’objectiu de facilitar als seus associats el compliment de la normativa vigent, i concretament la normativa en matèria de Protecció de Dades. Aquest codi està aprovat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La Protecció de Dades té una especial importància en el nostre sector, ja que els centres o serveis assistencials disposen d’informació personal relativa a la salut dels seus residents o usuaris. Sophos compleix la Llei de protecció de dades: la informació amb dades de caràcter personal de que disposa l’empresa, esta degudament protegida segons la Llei de Protecció de Dades (LOPD). Per això es passa cada any l’auditoria de revisió del sistema.
En la línia de compliment de la legislació vigent (Decret 82/2010 de 29 de juny) i vetllant per la seguretat i salut de les seves persones treballadores i usuàries, ha desenvolupat i implantat un Pla d’Autoprotecció eficaç per prevenir i controlar els riscos per a les persones i els béns, i donar una resposta adequada en les possibles situacions d’emergència que es poguessin originar.
Sophos en el seu pla de qualitat basat en la millora continua, va decidir la implantació del model de Qualitat ISO 9001:2008, que es va implantar durant el 2009. Cada any es porten a terme auditories per determinar si el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté de forma eficaç, i si aquest està conforme amb les activitats planificades, amb els requisits de la norma i amb els requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat.
L’any 2010 es va desenvolupar el Pla d’igualtat de sexes per garantir que totes les persones de l’empresa reben el mateix tracte i disposen de les mateixes oportunitats. Aquest Pla es revisa cada any per tal de seguir implementant millores.