Acreditacions

ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) es la associació que aglutina mes empreses del sector a Catalunya. ACRA té per missió la promoció del benestar de la gent gran, de la seva qualitat assistencial i qualitat de vida, mitjançant la defensa dels interessos de les empreses i entitats associades, i dels seus clients, en col·laboració amb les administracions.

Objectius

  • Defensar els interessos legítims dels associats davant de tercers.
  • Donar suport als seus associats en l’assoliment d’una alta qualitat de serveis.
  • Facilitar recursos i serveis en benefici dels associats.
  • Promoure l’evolució positiva del sector
  • Defensar i divulgar un model professionalitzat d’assistència geriàtrica i gerontològica.
Sophos disposa del Codi Tipus D’ACRA amb l’objectiu de facilitar als seus associats el compliment de la normativa vigent, i concretament la normativa en matèria de Protecció de Dades. Aquest codi està aprovat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
.
 .
 .

La Protecció de Dades té una especial importància en el sector, ja que els centres assistencials disposen d’informació personal relativa a la salut de les persones usuàries dels seus serveis.

Sophos compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i cada any realitza l’auditoria corresponent de revisió del sistema.

 

En la línia de compliment de la legislació vigent i vetllant per la seguretat i salut de les seves persones treballadores i usuàries, disposa d’un Pla d’Autoprotecció per prevenir i controlar els riscos per a les persones i els béns, i donar una resposta adequada en les possibles situacions d’emergència que es poguessin originar.

 

Sophos en el seu model de qualitat basat en la millora continua, va implantar durant el 2009 la ISO 9001 de Qualitat. L’any 2014 va implantar les certificacions ISO 14001UNE 158101

El Manual de Qualitat descriu el Model SOPHOS de Gestió de la Qualitat.

L’any 2010 es va desenvolupar el Pla d’igualtat de sexes per garantir que totes les persones de l’empresa, amb independencia del seu sexe, reben el mateix tracte i disposen de les mateixes oportunitats.

L’any 2018 s’amplia a Pla d’igualtat entre persones per garantir que totes les persones de l’empresa, amb independecia de color de pell, raça, religio, nivell cultural,,, reben el mateix tracte i disposen de les mateixes oportunitats.